Plan dnia

Każdy dzień Państwa Dzieci w naszym przedszkolu jest zaplanowany. Jest czas na zabawę, posiłki oraz naukę i odpoczynek. Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem dnia.


Grupa "MOTYLKI"


Godz. 8.00 – 8.45

Zabawy dowolne, gry i zabawy ruchowe integrujące grupę. Ćwiczenia poranne ruchowe. Praca indywidualna nauczyciela z dziećmi skierowana na wszechstronny i prawidłowy rozwój.

Godz. 8.45 - 9.00

Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Czynności organizacyjne.

Godz. 9.00 - 9.20

I śniadanie.

Godz. 9.20 - 10.45

Zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z podstawą programową. Zabawy organizowane i spontaniczne. Twórcza aktywność dzieci. Zajęcia dodatkowe wynikające z planu ( język angielski, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne).

Godz. 10.45 - 11.00

Przygotowanie do II śniadania. Czynności higieniczno-porządkowe.

Godz. 11.00 - 11.15

II śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania przy stole.

Godz. 11.15 - 12.45

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową. Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym: zabawy organizowane i swobodne, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, obserwacje.

Godz. 12.45 - 13.00

Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Godz. 13.00 - 13.30

Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

 

Od godziny 13:30 dzieci pozostają pod opieką drugiego nauczyciela w grupie łączonej (z grupą „Jeżyki”)

 

Grupa "SÓWKI"


Godz. 7.30 – 8.30

Zabawy i gry ruchowe, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zajęcia wynikające z własnej aktywności dzieci, praca wyrównawcza, przygotowywanie pomocy dydaktycznych  do zajęć. 

Godz. 8.30 – 9.00

Czynności samoobsługowe, higieniczne przygotowujące do śniadania – śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku. 

Godz. 9.00- 10.00

Kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie i doświadczenie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka . Zajęcia dodatkowe wynikające z planu – język angielski, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, logopedyczne

Godz. 10.00 – 10.45

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań  dzieci rozwijające samodzielność, własną aktywność. 

Godz. 10.45 – 11.15

Czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do II śniadania, II śniadanie kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków. 

Godz. 11.15 – 12.15

Czynności samoobsługowe w szatni przygotowujące do wyjścia na świeże powietrze. Spacery, wycieczki pobyt dzieci na placu zabaw, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze- wykorzystywanie i tworzenie okazji do stymulowania rozwoju  wrażliwości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego. 

Godz. 12.15 – 12.30

Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne.

Godz. 12.30 – 13.00

Obiad 

Godz. 13.00- 14.00

Zajęcia wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stymulowanie rozwoju dziecka podczas zabaw dydaktycznych, ruchowych, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, obserwacja dzieci.

Godz. 14.00 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

Godz. 14.30- 16.30.

Praca indywidualna, z dzieckiem zdolnym, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, twórcza aktywność dzieci, zabawy dowolne.

Od godziny 13.30 w grupie "Sówki” przebywają w grupie łączonej dzieci z grupy „Wiewiórki”.

 


Grupa "JEŻYKI"

Godz. 6.30 – 8.30

Własna aktywność dzieci: zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowe.

Godz. 8.30 – 9.00

Zajęcia i zabawy wspierające rozwój dziecka integrujące grupę. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne przed śniadaniem.

Godz. 9.00 – 9.30

I śniadanie

Godz. 9.30 - 10.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z podstawą programową. Praca w grupach i małych zespołach. Twórcza aktywność dzieci. Zabawy organizowane i swobodne, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

Godz. 10.45 – 11.15

Przygotowanie do posiłku – II śniadanie

Godz. 11.15 – 12.45

Realizacja programów edukacyjnych i innowacyjnych.

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy organizowane i swobodne, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, obserwacje przyrodnicze

Godz. 12.45 – 13.00

Przygotowanie do drugiego śniadania. Czynności porządkowo – higieniczne. II śniadanie.

Godz. 11.30 – 12.30

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową. Spacery, wycieczki, zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym. Kącik „Molika Książkowego” - słuchanie tekstów literackich. Praca wyrównawcza, prowadzenie diagnozy przedszkolnej.

Godz. 12.30 – 13.00

Przygotowanie do obiadu:

- zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

Godz. 13.00 – 13.30

Obiad.

Godz. 13.30 – 14.30

Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych utworów literatury dziecięcej. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne. Praca indywidualna z dzieckiem.

Godz. 14.30 – 14.45

Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

Godz. 14.45 – 15.00

Podwieczorek.

Godz. 15.00 – 15.30

Doskonalenie umiejętności dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci, zabawy dowolne, gry stolikowe, pobyt na świeżym powietrzu.

Dzieci pozostające dłużej w przedszkolu, przechodzą do innego oddziału.


Grupa "WIEWIÓRKI"


Godz. 8.00 – 8.30    

Gry i zabawy ruchowe integrujące grupę, ćwiczenia poranne.

Godz. 8.30 – 9.00

Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania. Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

Godz. 9.00 – 11.00

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w oparciu o program wychowania przedszkolnego, praca z całą grupą lub w zespołach. Twórcze zaangażowanie dzieci. 

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez innych nauczycieli: religia, język angielski, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne.

Godz. 11.00 – 11.15

Drugie śniadanie.

11.15 - 12.15

Czynności higieniczne przygotowujące do wyjścia na świeże powietrze, gry i zabawy  na powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze.

Godz. 12.00 – 12.50

Czynności  higieniczne i przygotowanie do obiadu, obiad. 

Godz. 12.50 – 13.30

„Kącik Molika Książkowego”  -  czytanie  książeczek  z  biblioteczki  własnej, lub  przyniesionych  z  domu  przez „Wiewiórki”,  słuchanie  muzyki  relaksacyjnej,  zabawy  dowolne, praca wyrównawcza, prowadzenie diagnozy przedszkolnej.


Od godziny 13.30, dzieci przebywające w oddziale dłużej niż 5 godzin, pozostają pod opieką drugiego nauczyciela w grupie łączonej.